Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi, w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Więcej „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wójt Gminy Rutka-Tartak zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze.
Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rutka-Tartak ul.3-go Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak dnia 4 listopada 2021 r. o godz. 11.00. Więcej „Spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego Czyste Powietrze”

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Seniorze, uważaj na pokazach

Umowy zawierane na pokazach to umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa czyli np.:
w wynajętych salach, hotelach, restauracjach czy świetlicach.

W takich spotkaniach najczęściej biorą udział osoby starsze, które obdarzając zaufaniem sprzedawców, często pochopnie podejmują decyzję o nabyciu danego towaru, zachęceni dodatkowo rzekomo okazyjną ceną bądź możliwością otrzymania prezentu. W efekcie nabywają oni kosztowny, często nieprzydatny towar, który w rzeczywistości można kupić za dużo niższą kwotę.

Pamiętajmy, że od tak zawartej umowy można odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej podpisania lub wydania towaru, bez podawania przyczyny. W niektórych wyjątkowych przypadkach (kiedy sprzedawca nie poinformował o prawie do odstąpienia) możliwość odstąpienia wydłuża się do 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Najważniejsze jest złożenie sprzedawcy oświadczenia woli o chęci rezygnacji – odstąpienie od umowy. Oświadczenie należy odesłać na adres siedziby sprzedawcy wskazany w umowie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zakupione produkty należy zwrócić na swój koszt przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiliśmy od umowy, chyba, że przedsiębiorca zaproponował że sam je odbierze.

Poza umową sprzedaży, konsumenci często zawierają na pokazie także umowę kredytu konsumenckiego. Co do zasady samo odstąpienie od umowy sprzedaży jest skuteczne wobec odstąpienia od umowy kredytu, jednak z przezorności radzę wysłać również osobne odstąpienie do banku.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta
o prawie odstąpienia od umowy. Oznacza to, że sprzedawca może obciążyć konsumenta kosztami przywrócenia rzeczy do stanu pierwotnego. Z zakupionego towaru można korzystać tak jak w sklepie stacjonarnym tzn. można przymierzyć kupione ubrania czy obuwie, natomiast nie powinniśmy używać kupionego materaca, naczyń kuchennych, bowiem w sklepie nie mamy takiej możliwości.

Często na poczet umowy w formie zaliczki konsument wpłaca jakieś kwoty. Wówczas w razie odstąpienie od umowy przedsiębiorca powinien, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze swym świadczeniem do chwili otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Lepiej zapobiegać…

  • Uważnie czytać umowy, nie działać pod presją czasu i naciskiem sprzedawcy
  • Uważać na „promocje” i wyjątkowe oferty
  • Nie udostępniać nikomu dowodu osobistego
  • Oceniać racjonalnie nasze potrzeby i analizować je z kimś bliskim
  • Pamiętać o 14 –dniowym prawie do odstąpienia od umowy

 

W razie pytań zachęcam do kontaktu: tel. 87 5659277, e-mail: prk@powiat.suwalski.pl

Anna Micielica

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rutka-Tartak

Wójt Gminy Rutka-Tartak działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY  RUTKA-TARTAK Więcej „Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rutka-Tartak”

Punkt spisu powszechnego w Urzędzie Gminy

Informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. punkt spisowy zlokalizowany w Urzędzie Gminy
Rutka-Tartak przy ulicy 3 Maja 13 będzie czynny do godziny 19.30.

Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 01.10.2021 r.

Od dnia 01.10.2021 r. (piątek) nastąpią zmiany w organizacji dowozu dzieci do szkoły. Zlikwidowany zostanie kurs autobusu PKS oraz zmieni się rozkład jazdy autobusów szkolnych. Autobusy szkolne będą jeździły zgodnie z rozkładem załączonym poniżej, w części Dokumenty do pobrania.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak w roku 2021

Gmina Rutka-Tartak informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Więcej „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak w roku 2021”

Apel Starosty Suwalskiego sprawie wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8

Starosta Suwalski wraz z Zarządem Powiatu w Suwałkach zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu suwalskiego o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Z projektem Programu można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury – ogłoszenie konsultacji.

Do 17 września br. można zgłaszać uwagi do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w tym i dotyczącej drogi ekspresowej Białystok- Augustów.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:
•    na formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl,
•    na formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
•    na formularzu składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), pon. – pt. w godzinach 9.30-16.00,
•    w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie przewiduje się możliwości ustnego składania uwag do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Formularz udostępniony jest na stronie  Ministerstwa InfrastrukturyW załączeniu do tej wiadomości znajduje się formularz już wypełniony z treścią uwag, które można wykorzystać i  złożyć w ramach ww. konsultacji.

Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu, bez względu na sposób ich przekazanie (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z ww. Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.

Jednocześnie w terminie do dnia 24 września firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z upoważnienia GDDKiA prowadzi konsultacje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn.

Uwagi można zgłaszać za pomocą ankiet: Ankieta internetowa (MSforms), w formacie PDF, w formacie MS Word, które umieszczone są na stronie projektu <tutajw terminie do dnia 24.09.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@s16-elk-knyszyn.pl lub pocztą na adres firmy: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

W załączeniu do tej wiadomości znajduje się formularz już wypełniony z treścią uwag, które można wykorzystać i  złożyć w ramach ww. konsultacji.

26 marca 2021 roku Rada Powiatu w Suwałkach jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu DK Nr 8. Rada Powiatu w Suwałkach wskazuje na ważność drogi krajowej Nr 8 w województwie podlaskim, jako bardzo ważny element ciągu komunikacyjnego, łączącego północną część województwa z jego stolicą oraz konieczność jej wykonania w parametrach drogi ekspresowej. Zdecydowanie opowiada się za tym, aby międzynarodowe trasy Via Carpatia i, we wspólnym przebiegu, Via Baltica przebiegały drogą krajową Nr 8, stwarzając oś komunikacyjną północ – południe województwa podlaskiego. Wskazywane przez Radę Powiatu w Suwałkach rozwiązanie jest najkrótszym w swoim przebiegu, a co za tym idzie najmniej uciążliwym dla środowiska a jednocześnie mającym największy wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Suwalskiego (całość stanowiska opublikowana 30 sierpnia 2021 r.).

Stanowisko Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego o drogę szybkiego ruchu na odcinku Białystok – Augustów skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka (całość stanowiska opublikowana 27 sierpnia 2021 r.).

Stanowisko Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów po trasie przebiegu DK Nr 8 skierowane do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów (całość stanowiska opublikowana 15 lutego 2021 r.).

Poniżej treść uwag, które można złożyć w ramach konsultacji projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz uwag, które można złożyć w ramach konsultacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn.

Treść tych dokumentów jest do pobrania w załącznikach.

Serdecznie zachęcam Państwa raz jeszcze do udziału w tych konsultacjach.

Witold Kowalewski Starosta Suwalski wraz z Zarządem Powiatu w Suwałkach

Do góry