Jak załatwić sprawę – dokumenty do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy Telefon

87 568 72 56

Dokumenty do pobrania
Księgowość podatkowa i obsługa kasowa pokój nr 15

(Kasa)

wew. 35 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wymiar podatków i opłat pokój nr 6 wew. 38
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami i rolnictwo pokój nr 7 wew. 39

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew / krzewów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie ogólnych technicznych warunków wykonania przyłącza do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pokój nr 7 wew. 39

Wniosek o wydanie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutka-Tartak

Plan zagospodarowania przestrzennego „Wakacyjna Wioska Bałtów”

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rutka-Tartak

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kadaryszki