Jak załatwić sprawę – dokumenty do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy Telefon

87 568 72 56

Dokumenty do pobrania
Księgowość podatkowa i obsługa kasowa pokój nr 15

(Kasa)

wew. 35 Formularz do akcyzy

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2024

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wymiar podatków i opłat pokój nr 6 wew. 38 Wszystkie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

Formularze dostępne na stronie Ministerstwa Finansów można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do urzędu

Rolnictwo, gospodarka odpadami i ochrona środowiska pokój nr 4 wew. 36

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew_ – dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu – wersja edytowanlna

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.pdf

wzór-deklaracji-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Wniosek_war_tech – Wniosek o wydanie ogólnych technicznych warunków wykonania przyłącza do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zezwolenie-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-lub-osadnikow-w-instalacjach-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-i-transportu-nieczystosci-cieklych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Oświadczenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pokój nr 4 wew. 36

WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Przykład wypełnionego wniosku WZ

Materiały instruktażowe WZ

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutka-Tartak

Plan zagospodarowania przestrzennego „Wakacyjna Wioska Bałtów”

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rutka-Tartak

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kadaryszki

Drogi gminne pokój nr 16 wew. 37

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wniosek dot. wydania zgody na lokalizację obiektów budowlanych, itp. niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas robót