Jak załatwić sprawę – dokumenty do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy Telefon

87 568 72 56

Dokumenty do pobrania
Księgowość podatkowa i obsługa kasowa pokój nr 15

(Kasa)

wew. 35 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Formularz do akcyzy

Wymiar podatków i opłat pokój nr 6 wew. 38 Wszystkie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

Formularze dostępne na stronie Ministerstwa Finansów można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do urzędu

Rolnictwo, gospodarka odpadami i ochrona środowiska pokój nr 4 wew. 36

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewFormularz zgłoszenia wycinki drzew”]Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew”]”Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew / krzewów”]

wzór-deklaracji-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Wniosek_war_techWniosek o wydanie ogólnych technicznych warunków wykonania przyłącza do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej”]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zgłoszenie drzew / krzewów stanowiących złomy lub wywroty

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pokój nr 4 wew. 36

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Materiały instruktażowe WZ

Przykład wypełnionego wniosku WZ

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutka-Tartak

Plan zagospodarowania przestrzennego „Wakacyjna Wioska Bałtów”

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rutka-Tartak

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kadaryszki

wniosek o zmniejszenie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych

Drogi gminne pokój nr 16 wew. 37

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wniosek dot. wydania zgody na lokalizację obiektów budowlanych, itp. niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas robót