Jak załatwić sprawę – dokumenty do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy Telefon

87 568 72 56

Dokumenty do pobrania
Księgowość podatkowa i obsługa kasowa pokój nr 15

(Kasa)

wew. 35 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wymiar podatków i opłat pokój nr 6 wew. 38 Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 

Deklaracja na podatek rolny

 

Informacja w sprawie podatku rolnego

 

Deklaracja na podatek leśny

 

Informacja w sprawie podatku leśnego
Rolnictwo, gospodarka odpadami i ochrona środowiska pokój nr 4 wew. 36

Formularz zgłoszenia wycinki drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew / krzewów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie ogólnych technicznych warunków wykonania przyłącza do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pokój nr 4 wew. 36

Wniosek o wydanie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutka-Tartak

Plan zagospodarowania przestrzennego „Wakacyjna Wioska Bałtów”

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rutka-Tartak

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kadaryszki

Drogi gminne pokój nr 16 wew. 37

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz wbudowania urządzeń

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót