Jak załatwić sprawę – dokumenty do pobrania

Miejsce załatwienia sprawy Telefon

87 568 72 56

Dokumenty do pobrania
Księgowość podatkowa i obsługa kasowa pokój nr 15

(Kasa)

wew. 35 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej-1
Wymiar podatków i opłat pokój nr 6 wew. 38 Wszystkie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

Formularze dostępne na stronie Ministerstwa Finansów można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do urzędu

Rolnictwo, gospodarka odpadami i ochrona środowiska pokój nr 4 wew. 36

Formularz zgłoszenia wycinki drzew – dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew / krzewów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie ogólnych technicznych warunków wykonania przyłącza do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne pokój nr 4 wew. 36

Wniosek o wydanie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutka-Tartak

Plan zagospodarowania przestrzennego „Wakacyjna Wioska Bałtów”

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rutka-Tartak

Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kadaryszki

Drogi gminne pokój nr 16 wew. 37

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz wbudowania urządzeń

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót