Jesteś tutaj:

Kategoria: Realizowane projekty

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę

W dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę, Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie na zadnie: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak.

Dofinansowanie w kwocie  168 720,00 zł stanowi 80% planowanego kosztu inwestycji.

Dzięki wsparciu Gmina Rutka-Tartak wymieni istniejące, nieenergooszczędne oprawy oświetlenia ulic, dróg i miejsc publicznych na oprawy typu LED.

 

Więcej „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę”

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma

W ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie na dwa zadnia:

  1. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak, dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł Procentowy udział własny Gminy w realizacji inwestycji: 10%
  2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Potopy, Sikorowizna i Poszeszupie-Folwark w Gminie Rutka-Tartak – dofinansowanie w wysokości 6.000.000,00 zł, Procentowy udział własny Gminy w realizacji inwestycji: 5%

 

Więcej „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma”

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Rutka-Tartak została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 421.890,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy) z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Renowacja zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach. 

 

 

Wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Gmina Rutka-Tartak w roku 2023 uzyskała wsparcie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  Więcej „Wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wieś Kleszczówek

W dniu 8 sierpnia 2022 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wieś Kleszczówek” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Przebudowa dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z którego gmina otrzymała 1 096 937,72 zł zaś całkowita wartość zadania wynosi 2 222 780,44 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 101530B w msc. Kleszczówek, gm. Rutka Tartak w istniejącym pasie drogowym do drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny -Smolniki – Sidory.

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

W dniu 24 stycznia 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

Więcej „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

Cyfrowa Gmina

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19″

Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3400/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Więcej „Cyfrowa Gmina”

Do góry