Cyfrowa Gmina

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19″

Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3400/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W ramach działania gmina planuje doposażenie serwerowni w sprzęt niezbędny do ochrony sieci i wykonywania kopii zapasowych. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zostaną wymienione stacje robocze pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem realizacji wniosku jest podniesienie bezpieczeństwa w realizacji zadań publicznych poprzez podniesienie bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo stacji roboczych, ochronę danych osobowych i zarządzanie tożsamością, bezpieczeństwo baz danych i infrastruktury oraz doposażenie technologiczne.

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

Dofinansowanie stanowi 100% wydatków na zadanie.