Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Więcej “Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach”

„Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” – konsultacje społeczne raportu końcowego 

W ramach realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej projektu pt. „Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” rozpoczynamy konsultacje społeczne raportu końcowego. 

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie przedstawiające przygotowane przez Zespół Badawczy rozwiązania i projekty związane z przyszłą działalnością transgranicznego obszaru funkcjonalnego na pograniczu polsko-litewskim. Więcej “„Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” – konsultacje społeczne raportu końcowego “

FERIE Z WOJSKIEM

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o powołanie do terytorialnej służby wojskowej (tsw).

 

 

Więcej “FERIE Z WOJSKIEM”

Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje że w związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości takiej opłaty, mieszkańcy  wnoszący dotychczas opłatę:

  • od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób w wysokości 60,00 zł
  • od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób w wysokości 80,00 zł

zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji do dnia 15 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w razie niezłożenia deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Od 1 stycznia 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych zostanie wyliczona jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości  22,00 zł od mieszkańca za miesiąc. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady, stanowiące odpady komunalne, kompostowane w kompostowniku przydomowym opłata ta wynosi 21,00 zł od mieszkańca za miesiąc.

OBECNIE WSZYSCY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, zawiadamia o tym gminę, która nalicza podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem deklaracji, służymy Państwu pomocą. Prosimy zgłaszać się do Pana Arkadiusza Balcer – Urząd Gminy pokój nr 4, tel. 87 568 72 56 wew. 36.

Do góry