Jesteś tutaj:

Autor: admin

Apel Starosty Suwalskiego sprawie wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8

Starosta Suwalski wraz z Zarządem Powiatu w Suwałkach zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu suwalskiego o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Z projektem Programu można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury – ogłoszenie konsultacji.

Do 17 września br. można zgłaszać uwagi do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w tym i dotyczącej drogi ekspresowej Białystok- Augustów.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:
•    na formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl,
•    na formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
•    na formularzu składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), pon. – pt. w godzinach 9.30-16.00,
•    w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie przewiduje się możliwości ustnego składania uwag do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Formularz udostępniony jest na stronie  Ministerstwa InfrastrukturyW załączeniu do tej wiadomości znajduje się formularz już wypełniony z treścią uwag, które można wykorzystać i  złożyć w ramach ww. konsultacji.

Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu, bez względu na sposób ich przekazanie (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z ww. Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.

Jednocześnie w terminie do dnia 24 września firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z upoważnienia GDDKiA prowadzi konsultacje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn.

Uwagi można zgłaszać za pomocą ankiet: Ankieta internetowa (MSforms), w formacie PDF, w formacie MS Word, które umieszczone są na stronie projektu <tutajw terminie do dnia 24.09.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@s16-elk-knyszyn.pl lub pocztą na adres firmy: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

W załączeniu do tej wiadomości znajduje się formularz już wypełniony z treścią uwag, które można wykorzystać i  złożyć w ramach ww. konsultacji.

26 marca 2021 roku Rada Powiatu w Suwałkach jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu DK Nr 8. Rada Powiatu w Suwałkach wskazuje na ważność drogi krajowej Nr 8 w województwie podlaskim, jako bardzo ważny element ciągu komunikacyjnego, łączącego północną część województwa z jego stolicą oraz konieczność jej wykonania w parametrach drogi ekspresowej. Zdecydowanie opowiada się za tym, aby międzynarodowe trasy Via Carpatia i, we wspólnym przebiegu, Via Baltica przebiegały drogą krajową Nr 8, stwarzając oś komunikacyjną północ – południe województwa podlaskiego. Wskazywane przez Radę Powiatu w Suwałkach rozwiązanie jest najkrótszym w swoim przebiegu, a co za tym idzie najmniej uciążliwym dla środowiska a jednocześnie mającym największy wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Suwalskiego (całość stanowiska opublikowana 30 sierpnia 2021 r.).

Stanowisko Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego o drogę szybkiego ruchu na odcinku Białystok – Augustów skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka (całość stanowiska opublikowana 27 sierpnia 2021 r.).

Stanowisko Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów po trasie przebiegu DK Nr 8 skierowane do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów (całość stanowiska opublikowana 15 lutego 2021 r.).

Poniżej treść uwag, które można złożyć w ramach konsultacji projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz uwag, które można złożyć w ramach konsultacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn.

Treść tych dokumentów jest do pobrania w załącznikach.

Serdecznie zachęcam Państwa raz jeszcze do udziału w tych konsultacjach.

Witold Kowalewski Starosta Suwalski wraz z Zarządem Powiatu w Suwałkach

Uzgodnienie projektów zagospodarowania dróg

W związku wykonaniem wstępnych projektów zagospodarowania dróg gminnych w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101529B Jodoziory – Polimonie – Kleszczówek” oraz ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wieś Kleszczówek” Wójt Gminy Rutka-Tartak informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowymi projektami w celu uzgodnienia lokalizacji zjazdów z drogi. Właściciele działek sąsiadujących z przedmiotowymi odcinkami dróg mogą dokonywać uzgodnień w tut. Urzędzie do dnia 22 września 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 16. Na rysunku poniżej oznaczono kolorem czerwonym odcinki dróg których dotyczy uzgodnienie.

„Wiedza i kompetencje”

Wiedza i kompetencje

 

projekt nr: RPO.03.01.02-20-368/19
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Więcej “„Wiedza i kompetencje””

Zmiana rozkładu jazdy autobusów szkolnych

Zmieniono rozkład jazdy autobusów szkolnych w kwestii kursów powrotnych ze szkoły. Autobusy szkolne będą jeździły zgodnie z rozkładem załączonym poniżej, w części Dokumenty do pobrania.

Trwa kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE

W celu podniesienia świadomości obywateli UE nt. ich praw podczas wykonywania pracy sezonowej za granicą na terenie UE, Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął specjalną kampanię informacyjną na ten temat. W kampanię włączyła się także Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES w całej UE.

Szacuje się, że każdego roku nawet 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia w związku z np. nieznajomością języków obcych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego czy BHP.

Okres pandemii COVID-19 spotęgował ww. problemy. Praca sezonowa w rolnictwie, sadownictwie, przy zbiorze warzyw, kwiatów czy innych płodów rolnych jest pracą często w warunkach sanitarnych, które zwiększają ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Kampania informacyjna ma na celu podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Powiatowe Urzędy Pracy z woj. podlaskiego planują działania (np. spotkania, konsultacje, dyżury doradcze) promujące kampanię nt. pracy sezonowej.

Materiały i informacji dotyczących kampanii  można znaleźć na:

stronie EURES Polska

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

stronie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) pod adresem:

https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

Film promujący kampanię nt. pracy sezonowej w UE

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL

Spieszmy się spisać – został już tylko miesiąc!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.

Samodzielne wypełnienie formularza spisowego on-line (na stronie spis.gov.pl)  lub telefonicznie (pod numerem infolinii spisowej: 22 279 99 99) trwa tylko kilka do kilkunastu minut, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Z osobami, które nie zdecydowały się skorzystać z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy czyli funkcjonariusz państwowy posiadający uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania wywiadów spisowych. Rachmistrzowi nie można odmawiać się udzielenia informacji, ponieważ każde takie zdarzenie odnotowywane jest jako odmowa udziału w spisie powszechnym i może skutkować karą grzywny.

Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym została przewidziana w art. 57 ustawy o statystyce publicznej, który stanowi: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Ta sama ustawa – w artykule 56, przewiduje również nałożenie kary, w postaci grzywny lub ograniczenia wolności do lat dwóch, na osobę, która w formularzu spisowym poda fałszywe dane.

Osobom, które obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, przypominamy, że chroni je tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane uzyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, ze­stawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Zebrane dane są anonimi­zowane i w takiej postaci są dalej przetwarzane.

Nie czekajmy – spiszmy się! Spis Powszechny to nie inwigilacja, ale możliwość wskazania kierunku przyszłej polskiej polityki na każdym szczeblu – od centralnego aż do poziomu gminy. Taką szansę mamy tylko raz na 10 lat!

Szczepienie na Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVII Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym  oraz VIII Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, która odbędzie się w dniach 4-5 września 2021r. Informujemy, iż podczas wydarzenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi Covid-19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. Szczepienia będą wykonywane w budynku Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w terminach:

Sobota 4 września w godzinach od 10.00 do 14.00

Niedziela 5 września w godzinach 9.00 do 15.00

Zapraszamy serdecznie.

Do góry