Jesteś tutaj:

Autor: admin

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rutka-Tartak

Wójt Gminy Rutka-Tartak ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rutka-Tartak zlokalizowanej w miejscowości Pobondzie. Więcej informacji na ten temat w załączeniu.

Więcej „Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rutka-Tartak”

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Wójt Gminy Rutka-Tartak, działając na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości, że: w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony, położonej w Pobondziach, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 284/2 i 215/4, o łącznej powierzchni 5,7835 ha, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach nr SU1S/00049401/9, nie wyłoniono dzierżawcy.

Przedmiotem licytacji w przetargu była ilość kwintali żyta, będąca składową do wyliczeń rocznej stawki czynszu, zgodnie ze wzorem: roczny czynsz dzierżawny = iloczyn ilości kwintali żyta, powierzchni fizycznej gruntów objętej dzierżawą oraz średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej corocznie w Monitorze Polskim zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wielkość wywoławcza w przetargu stanowiła 15 q żyta. Do przetargu nie dopuszczono żadnego uczestnika.

Przetarg zakończono bez rozstrzygnięcia.

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości publicznej w dniu 27.11.2023 r. poprzez zamieszczenie na BIP i stronie internetowej Urzędu Gminy Rutka-Tartak oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutka-Tartak na okres 7 dni.

Wnioski na dożywianie dzieci uczących się w roku 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci uczących się w roku 2023/2024 (do 22.06.2024) w Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak w terminie od 01 grudnia do 15 grudnia 2023 roku.
Informujemy, że Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dopuszcza dożywianie w formie gorącego posiłku.
Gmina jest w stanie zapewnić gorący posiłek. Prosimy przed dniem złożenia wniosku przedyskutować z dzieckiem o dostępnej formie dożywiania, aby posiłek był wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.

Prawo do ubiegania się o dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Dla osoby w rodzinie – kwota 1.200 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności:
• Sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wymagane dokumenty
• Podanie
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową ( dochody za miesiąc listopad 2023) i majątkową osoby i rodziny ustala się na podstawie dokumentów:
• dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
• decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
• orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
• zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
• zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
• dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
• zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
• zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
• decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
• zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub odcinek opłaconej składki na ubezpieczenie społeczne rolników za ostatni kwartał;
• zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne (stypendia szkolne itp.);
• oświadczenia o stanie majątkowym.
Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłaszanie się z podaniem i kompletem dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak ul.3 Maja 13 pokój nr 12 i 13 w dni otwarcia urzędu w godz. od 7.30 do 15.30 .

Awaria na stacji uzdatniania wody

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W związku z awarią pomp na stacji uzdatniania wody na terenie całej gminy mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Trwają prace mające na celu usunięcie usterki. Za utrudniania przepraszamy.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

Według nowego rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.11.2023 roku. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego). Stosowne dokumenty znajdują się w następującym linku: https://tiny.pl/clxg6.

Prace przy sieci wodociągowej

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.11.2023 r. przeprowadzone zostaną prace mające na celu:

– odcięcie odcinka sieci wodociągowej należącej do Gminy Wiżajny w miejscowościach: Jodoziory, Kleszczówek, Polimonie, Smolniki i podłączenie go do sieci wodociągowej w Rutce-Tartak

– podłączenie nowego odcinka sieci we wsi Rowele do sieci wodociągowej w Rutce-Tartak.

W związku z powyższym w wyżej wymienionym dniu mogą wystąpić nieprawidłowości przy korzystaniu z sieci wodociągowej. Wszelkie zakłócenia w dostawie wody należy zgłaszać pod numerem telefonu: 693 705 505.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 17 listopada 2023 r.

W imieniu PGE Dystrybucja S.A. informujemy, że w dniu 17 listopada 2023 r. (piątek) w godzinach 8:00 – 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach Rutka-Tartak, Pobondzie, Folusz, Baranowo, Poszeszupie, Poszeszupie-Folwark, Jasionowo, Ignatowizna, Trzcianka, Kupowo. Szczegółowe informacje na temat adresów objętych planowanymi włączeniami energii dostępne na stronie internetowej: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Do góry