Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Rutka-Tartak została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 421.890,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy) z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Renowacja zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach.