Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II

Gmina Rutka-Tartak w dniu 14 czerwca 2022 r. otrzymała wstępne promesy na realizację trzech zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W ramach dofinansowania planowana jest realizacja trzech inwestycji:

  1. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rutka-Tartak – promesa na kwotę 3.325.000,00 PLN (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy).
  2. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak – promesa na kwotę 679.000,00 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy).
  3. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak – promesa na kwotę 1.330.000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych zero groszy).