Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

W dniu 24 stycznia 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne.

Gmina Rutka-Tartak otrzyma 26 066,50 PLN na zatrudnienie jednego asystenta (ASPE) w wymiarze 0,75 etatu do wsparcia dwójki uczniów. Zadaniem ASPE będzie m.in.:

  • Wspieranie dzieci w rozwijaniu umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach min. z rówieśnikami, nauczycielami, lokalną społecznością.
  • Wspieranie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego poprzez zapewnienie wsparcia emocjonalnego i bezpośrednią pomoc w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami.
  • Zapewnienie pomocy dziecku w wykonywaniu czynności, których nie może wykonywać samodzielnie.
  • Pomoc dziecku z deficytami w zakresie słuchu i mowy w procesie edukacyjnym i kontaktach społecznych.
  • Udział ASPE w szkoleniach obligatoryjnych uzupełniających i fakultatywnych, których tematyka dopasowana będzie do specyficznych potrzeb wynikających z pracy z dziećmi o danych typach niepełnosprawności, objętych wsparciem w ramach programu.
  • Udział ASPE w ważnych uroczystościach szkolnych (min. akademiach, kiermaszach), wycieczkach, zajęciach dydaktycznych organizowanych w terenie oraz radach pedagogicznych, klasyfikacyjnych, końcoworocznych i szkoleniowych (BHP i pierwsza pomoc) w zakresie dotyczącym niepełnosprawnych dzieci objętych wsparciem.