Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów Mienia Komunalnego Gminy Rutka-Tartak

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie §5 pkt.1 uchwały Rady Gminy Nr XXVI/171/02 z dnia 22.04.2002 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj Podlaskiego Nr 17 poz.449 z 27.05.2002)  Wójt Gminy Rutka-Tartak ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów Mienia Komunalnego Gminy Rutka-Tartak , które odbędą się w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak w sali narad, w dniach  08, 09, 10, 11, 12 ,15 stycznia 2018 r.

Wadium wpłacać do 4 stycznia 2018 r. włącznie

 

Dnia 08  stycznia  2018 r. przetargi o godzinach:

Godz. 800 Wadium 25,00 zł na działkę nr 27/5 o powierzchni 0,1463 ha w Baranowie wpisana w KW SU1S/00041582/5

Godz. 9 00 Wadium 61,00 zł na działkę nr  46/4 o powierzchni 0,3562 ha w Baranowie wpisana w KW SU1S/00022060/1

Godz. 1000 Wadium 92,00 zł  na działkę nr 62/17 o powierzchni użytków rolnych 1,0774 ha do ½ o pow.

0,5387 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027449/7

Godz. 1100 Wadium 774,00 zł na działkę nr 27/1 o powierzchni  4.54 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027449/7

Godz.1300 Wadium 30,00 zł na działkę nr 118/7 o powierzchni 0,1773 ha w Jasionowie wpisana w KW SU1S/00065967/2

 

Dnia 09  stycznia 2018r. przetargi o godzinach:

Godz. 800 Wadium 203,00 zł na działkę nr 214/7 o powierzchni 1,1919 ha w Pobondziach  wpisana w KW SU1S/00049415/0

Godz. 900 Wadium 105,00 zł na działkę nr 112/1 o powierzchni 0,2018 ha w Postawelach i na działkę nr 242 w części o powierzchni użytków rolnych 0,4163 ha w Postawelach wpisane w KW SU1S/00069944/3

Godz. 1100 Wadium 255,00 zł na działkę nr 268 w części o powierzchni użytków rolnych  do dzierżawy  1,4947 ha w Poszeszupiu wpisana KW SU1S/00056724/1

Godz. 1200 Wadium 101,00 zł na działkę nr 303/2 o powierzchni użytków rolnych do dzierżawy 0,5946 ha w Poszeszupie wpisana w  KW SU1S/00056724/1

Godz.13 00 Wadium 95,00 zł  na działkę nr 303/3 o powierzchni 0,5566 ha w Poszeszupie wpisana w KW SU1S/00056724/1

 

Dnia 10  stycznia 2018r. przetargi o godzinach

Godz. 800  Wadium 646,00 zł na działkę nr 7/20 w części o powierzchni użytków rolnych  3,7858 ha w Poszeszupiu –Folwark wpisana w KW SU1S/00027329/0

Godz. 900 Wadium 306,00 zł na działkę nr 26 o powierzchni  1,7934 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027449

Godz. 1100 Wadium  678,00 zł na działkę nr 4/9  o powierzchni  użytków 3,9735 ha w Poszeszupie-Folwark wpisana w KW SU1S/00027329/0

Godz. 1200 Wadium 51,00 zł na działkę nr 70/1 o powierzchni użytków 0,2964 ha w Poszeszupie- Folwark wpisana w KW SU1S/00027329/0

Godz. 1300 Wadium  24,00 zł  na działkę nr 70/2 o powierzchni użytków 0,1416 ha w Poszeszupie- Folwark wpisana w KW SU1S/00027329/0

 

Dnia 11 stycznia 2018r. o godzinach:

Godz. 800 Wadium  55,00 zł  na działkę nr 4/11 o powierzchni użytków 0,3242 ha w Poszeszupie-Folwark wpisana w KW SU1S/00027329

Godz. 900 Wadium 136,00 zł  na działkę  nr 188 o powierzchni użytków 0,7945 ha w Rowelach wpisana w KW  SU1S/00022703/1

Godz. 1000 Wadium 152,00 zł  na działkę nr 453/1 o powierzchni użytków 0,8910 ha w Rowelach wpisana w KW SU1S/00022703/1

Godz. 1200 Wadium  60,00 zł  na działkę nr 423 o powierzchni użytków 0,3496 ha w Rowelach wpisana w KW SU1S/00022703/1

Godz. 1300 Wadium 74,00zł  na działkę nr 387 w części o powierzchni użytków rolnych 0,4359 ha w Rowelach wpisana w KW SU1S/00022703/1

 

Dnia 12 stycznia 2018r. o godzinach:

Godz. 900 Wadium 188,00zł  na działkę nr 395 w części o powierzchni użytków rolnych 1,0996 ha w Rowelach wpisana w KW SU1S/00022703/1

Godz. 1000 Wadium 72,00 zł na działkę nr 74/19 w części o powierzchni użytków rolnych 0,4247 ha dzierżawa na działki przydomowe w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00009477/0

Godz. 1100 Wadium 49,00zł na działkę nr 30/5 o powierzchni użytków rolnych 0,2870 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027449/7

 

Dnia 15 stycznia 2018r. o godzinach:

Godz. 900 Wadium 34,00 zł na działkę nr 32/3 o powierzchni użytków rolnych 0,1980 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027449/7

Godz.10 ooWadium 40,00 zł na działkę nr 143/2 o powierzchni 0,0759 ha w Jałowie ,i  nr 143/5 o pow. użytków 0,1587 ha (bez budynku)wpisane w KW SU1S/00022387/9

Godz. 1200 Wadium 37,00zł na działkę nr 74/23 o powierzchni użytków rolnych 0,2143 ha w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00009477/0

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w wysokościach podanych wyżej do każdej działki dnia 04 stycznia 2018r.ma wpłynąć na konto nr 62 93670007 0000 0000 0866 0002 Urzędu Gminy Rutka-Tartak.

Przy przystąpieniu do przetargu należy okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium,

uwaga  działki powyżej 1 ha użytków rolnych może wydzierżawić rolnik indywidualny, który spełnia kryteria art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.)

Przedmiotem przetargu jest roczna stawka czynszu dzierżawnego cena wywoławcza wynosi 13q żyta  (ustalona Zarządzeniem Wójta Nr 38/2016 z dnia 25 października 2016r.) średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018r wynosi 52,49 zł za 1q ( Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2017r. M.P. z 2017r. poz.).

Czynsz roczny w wysokości ceny wywoławczej za 1 ha gruntów użytkowanych rolniczo wynosi 682,37 zł . płatny w ratach kwartalnych w terminach 15 marca, 15 maja , 15 września i 15 listopada. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej powyżej 13q (tj.13,13q żyta za 1 ha użytków rolnych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wymienione wyżej działki są położone na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ogłoszenie wywiesza się od dnia 27 listopada 2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl  w BIP a  informacja o wywieszeniu ogłoszeń do publicznej wiadomości w gazecie współczesnej.

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr 6 lub tel. nr 531029333 , 87 5687258

 

WÓJT

Gminy Rutka-Tartak

Piotr Sinkiewicz