Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie w programie Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informujemy, że Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł w Konkursie Grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli zakupić 16 sztuk komputerów służących do nauki zdalnej dla uczniów pochodzących z naszej gminy.

Przystąpiliśmy do prac, mających na celu wyłonienie Wykonawcy. Po przeprowadzeniu postępowania na zakup komputerów, będziemy kontaktować się telefonicznie z mieszkańcami, którzy złożyli stosowne dokumenty wymagane w konkursie „Granty PPGR” w celu podpisania umowy przekazania sprzętu.