Konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W załączeniu Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rutka-Tartak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Dokumenty do pobrania: