Nabór do XIV edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Trwa nabór do XIV edycji Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii”.
Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego oraz współpracę z IPN.
Nagroda może zostać przyznana także pośmiertnie.
Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie).
Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.
Nagroda może zostać przyznana danej osobie/instytucji tylko raz.
Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie laureatów, można zgłaszać ponownie.
Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać pocztą do dnia 15 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem: „Świadek historii”.
Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej:

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/185950,XIV-edycja-Nagrody-Honorowej-Swiadek-Historii-nabor-wnioskow-do-15-wrzesnia-2023.html