Ogłoszenie – drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o nr 52/6 w Kadaryszkach

O G  Ł O S Z E N I E 

Na podstawie art.38,ust.1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.poz.65 z późń. zm.)

Wójt Gminy Rutka –Tartak

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

 na sprzedaż w dniu 21 kwietnia 2020 roku o godzinie 900  w lokalu w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak, ul 3 Maja 13,działki w Kadaryszkach o nr 52/6 o powierzchni 0,2513 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w KW SU1S/00054667/9 za cenę wywoławczą brutto 54.612,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą w gotówce wadium na konto Gminy nr 62 9367 0007 0000 0000 0866 0002 w BS Rutka –Tartak w terminie do 15 kwietnia 2020 roku w kwocie 5.500,00 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 20 stycznia 2020 roku z wynikiem negatywnym.

Działka z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/41/07 Rady Gminy z 02.08.2007r. Dz.Urz.Woj Podl. Nr 197, poz. 2010 z 4.09.2007r. przeznaczone pod teren zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, uzbrojona z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje zgodnie z art. 34 ust.1i ust.2 ustawy z 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2020. poz. 65).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium a dowód wpłaty przedłożą Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu .

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu ,organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów art.38,ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 5687258 lub 531029333 w godz.800-1500

Ogłoszenie wywiesza się dnia 10 marca 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy, na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl w BIP, wiadomość w Gazecie Współczesnej.

 

WÓJT

Piotr Sinkiewicz