Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Rutka-Tartak

Wójt Gminy Rutka-Tartak działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RUTKA-TARTAK

Przetarg dotyczy działki oznaczona numerem ewidencyjnym 81/4 o powierzchni całkowitej 0,3982 ha – przeznaczone do dzierżawy od 01.09.2021 r. użytki rolne 0,3244 ha (w całości klasoużytek PsV); działka została wpisana do księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach o numerze SU1S/00027449/7.

Działka o kształcie regularnym wykorzystywana rolniczo. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani decyzją o warunkach zabudowy. Objęcie działki w użytkowanie może nastąpić od 01.09.2021 r. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość wydzierżawiana z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki rocznej czynszu za dzierżawę 1 ha gruntu. Roczna minimalna stawka czynszu za dzierżawę 1 ha gruntu rolnego, będąca jednocześnie stawką wywoławczą w przypadku przetargu, została określona Zarządzeniem Wójta Gminy Rutka-Tartak Nr 17/2021 z dnia 29.03.2021 r. i wynosi równowartość 13q żyta średniej ceny skupu żyta, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy, ogłaszanym corocznie w Monitorze Polskim. Czynsz dzierżawny zwolniony z podatku VAT, gdyż działka jest przeznaczona na cele rolnicze.

Wysokość wadium w przedmiotowym przetargu wynosi 40 zł ( słownie: czterdzieści złotych 0/100 groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Rutak-Tartak Nr 35 9367 0007 0000 0000 0866 0003 nie później niż do dnia 14.07.2021 r. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 14.07.2021 r. — pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet czynszu za dzierżawę gruntu.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas oznaczony 10 lat na podstawie zgody wyrażonej w uchwale nr XIX/131/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28.05.2021 r.

Stawka czynszu dzierżawy podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku na podstawie  Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy ogłaszanego w Monitorze Polskim, co nie wymaga sporządzenia aneksów do  obowiązujących umów dzierżawy. Czynsz płatny jest w ratach kwartalnych w terminach 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 maja 13, 16-406 Rutka-Tartak.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) dowodu tożsamości,

2) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (treść oświadczenia w załączeniu).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% wartości czynszu. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia mowy dzierżawy. Umowa dzierżawy zawarta zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 10.06.2021 r. na okres 30 dni poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rutka-Tartak, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutka-Tartak.

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr 6 lub tel. nr 531029333 , 87 5687258