Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak

O G  Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38,ust.1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 z późń. zm.) Wójt Gminy Rutka –Tartak

Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak ,powiat Suwałki.

 

Miejsce

Położenia działki

Nr

działki

Powie-

rzchnia

działki

w   ha

Księga

Wieczysta

Data, Godzina

Miejsce przeprowadzenia

Przetargu

    Cena

wywoławcza

netto

w zł.

Kwota

Podatku

VAT

23%

Wysokość

Wadium w

gotówce na rachunek Urzędu Gminy  w  zł

Termin wpłat

Wadium

(data wpływu na rachunek Gminy)

Opis

 

 

Rutka-Tartak 74/23 0,2143 SU1S/00009477/0 12 października 2018r godz. 830  Urząd Gminy Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13  16.200,00 brak    1.600,00 08.10.2018 Teren  istniejących upraw polowych
Rutka-Tartak 29/8

29/13

29/17

0,0085

0,0016

0,1103

SU1S/00027449/7 12 października 2018r

godz. 1000  Urząd Gminy Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13

 28.200,00 4.485,00    3.300,00  08.10.2018. Nr 29/8 i 29/13 działki wokół sklepu z waga,

Nr 29/17 użytek zielony.Teren po byłej bazie GS pod usługi .

Postawele 112/1

242

0,2018

0,4880

SU1S/00069944/3 12 październik 2018r

Godz. 1200  Urząd Gminy Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13

 42.700,00 2.875,00    4.600,00  08.10.2018. 112/1 działka z warunkami zabudowy,

nr 242 działka  upraw polowych.

 

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana w Rutce-Tartak o nr 74/23 sklasyfikowana jako użytek rolny, położona w pobliżu stacji sprzedaży paliwa. Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną nr 231.

Nieruchomości gruntowe w Rutce-Tartak o nr 29/8 i 29/13 i nr 29/17 położone są przy ulicy Szkolnej obok sklepu z  materiałami opałowymi, środkami nawożenia gruntów i sprzętem rolniczym.  Działka 29/8 i 29/13 w 90% zabudowane budynkiem z wagą. Działka 29/17 niezabudowana , położona z tyłu nieruchomości zabudowanej w chwili obecnej stanowi użytek zielony porośnięta krzakami  z dostępem do drogi publicznej.

Nieruchomość nr 112/1 w  Postawelach posiada wydaną w 2012 roku decyzję o warunkach zabudowy na inwestycje obejmujące budowę budynku mieszkalnego z garażem, budynków gospodarczych, garażu i szamba. Nieruchomość o nr 242 stanowi działkę rolną. Położone są przy drodze powiatowej, wśród zabudowy siedliskowej.

Dla działek położonych w miejscowościach Rutka-Tartak i Postawele nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego a Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do nowego planu.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje zgodnie z art. 34 ust.1i ust.2 ustawy z 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018r poz.121 ze zm.) termin złożenia wniosku o nabycie nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości.

W przypadku zbywania działki w Postawelach  o powierzchni większej niż 30 arów do przetargu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012, poz.803 z późń. zmianami)

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium a dowód wpłaty przedłożą Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu (na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki).

Ponadto osoby przystępujące do przetargu na działki rolnej powyżej o,30 ha powinny przedłożyć w terminie do wpłacenia wadium:

– oświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

– oświadczenie o powierzchni użytków rolnych aktualnie użytkowanych poświadczone przez Wójta,

– oświadczenie ,dowody wymienione w art. 7 ust.9 potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych,  potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w gminie.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu ,organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej i założenia ksiąg wieczystych i okazania granic nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą w gotówce określone dla działki wadium na konto Gminy w BS Rutka-Tartak

 nr 62 9367 0007 0000 0000 0866 0002.

Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów ,niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości na podstawie art.38,ust.4 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 5687258 lub 531029333 w godz.800-1500

Ogłoszenie wywiesza się dnia 10 września 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy, na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl ,w BIP .