Przywrócenie bezpośredniej obsługi interesantów

Od dnia 25 maja br. w urzędzie gminy będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu informujemy, że osoby będą obsługiwane pojedynczo przy zachowaniu  obowiązujących środków bezpieczeństwa w zakresie używania środków ochrony osobistej i odległości pomiędzy osobami.

Osoby wchodzące do urzędu obowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych.

W pomieszczeniu może przybywać jeden obsługiwany interesant, a osoby oczekujące na korytarzu powinny zachowywać bezpieczne odległości min. 1,5 metra. Należy zachowywać dystans pomiędzy pracownikami urzędu a petentem min. 1,5 metra.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio petenta obowiązani są do noszenia maseczek ochronnych, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych.

Jeżeli osoba wykazuje ewidentne oznaki choroby pracownik urzędu ma prawo odmówić obsługi, zgłosić ten fakt przełożonemu i poprosić petenta o załatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

 Jeżeli sprawa pozwala na załatwienie jej drogą korespondencyjną lub elektroniczną należy w pierwszej kolejności korzystać z takiego rozwiązania.

Zmiany te są skorelowane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie od 25 maja 2020 r.

 

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                      Piotr Sinkiewicz