Wnioski o wypłatę Dodatku Osłonowego

Od 19.01.2024 r. do 30.04.2024r Przyjmowane są wnioski o wypłatę Dodatku Osłonowego

Dodatek osłonowy to jednorazowa pomoc finansowa, która przysługuje za okres 1.01 – 30.06.2024 r.

Dodatek osłonowy wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy. Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 30.04.2024 r. Decyduje data wpływu wniosku. Wniosek o dodatek osłonowy na 2024 r opublikowano poniżej.

Kryteria przyznania dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł,
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r. Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Dodatek osłonowy nie będzie wypłacany, jeśli wyniesie mniej niż 20 zł.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna, składająca wniosek o dodatek osłonowy, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osoba fizyczna, składająca wniosek o dodatek osłonowy oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Aby ustalić prawo do dodatku osłonowego należy złożyć wniosek.
 2. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do dodatku osłonowego.
  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.
  2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Po przeprowadzonym postępowaniu organ:
  1. w przypadku przyznania świadczenia – wyśle na adres e-mail wskazany we wniosku informację o przyznaniu dodatku osłonowego,
  2. w przypadku niespełnienia warunków do przyznania świadczenia – wyda decyzję orzekającą o odmowie prawa do dodatku osłonowego.
 4. W przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo w terminie do dnia 30.06.2024 r.

Wnioski można składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak: ul. 3 Maja 13; od  poniedziałku do piątku środa w godz. 7:30 – 15:30

Lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów: https://epuap.gov.pl/

Wymagane dokumenty to wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego. W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu.

Dodatek osłonowy wypłaca się do dnia 30.06.2024 r.

Wniosek do pobrania w załączeniu poniżej.

Dokumenty do pobrania: