Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele działalności wodociągowo – kanalizacyjnej

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Na podstawie art.35 ust.1 stawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Rutka-Tartak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do dzierżawy na cele działalności wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy:

– działka 62/7 o pow. 0,2208 ha, położona w Rutce-Tartak, wpisana do KW SU1S/00027449/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach;
– działka 62/5 o pow. 0,1142 ha z budynkiem stacji uzdatniania wody o powierzchni użytkowej 126,14 m2, położona w Rutce-Tartak, wpisana do KW SU1S/00027449/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach;
– działka 32/3 w części o pow. 0,0990 ha, położona w Rutce-Tartak, wpisana do KW SU1S/00027449/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach;
– działka 37/13 o pow. 0,2273 ha, położona w Rutce-Tartak, wpisana do KW SU1S/00039560/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach;
– działka 37/15 o pow. 0,1237 ha, położona w Rutce-Tartak, wpisana do KW SU1S/00042856/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach;
– działka 40/1 o pow. 0,0446 ha wraz z oczyszczalnią ścieków, położona w Rutce-Tartak, wpisana do KW SU1S/00042856/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach;
– działka 52/21 o pow. 0,0677 ha, położona w Kadaryszkach, wpisana do KW SU1S/00054667/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach;
– działka 128/3 o pow. 0,0065, położona w Baranowie, wpisana do KW SU1S/00041582/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach;
– działka 28/3 o pow. 0,0276 ha, położona w Pobondziach, wpisana do KW SU1S/00041116/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach;
– działka 32/1 o pow. 0,0126 ha położona w Pobondziach, wpisana do KW SU1S/00041590/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach;

Wyżej wymienione nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczone są do dzierżawy na okres od 01.05.2023 r. do 30.04.2026 r. na cele prowadzenia działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, obsługującej Gminę Rutka-Tartak. Nieruchomości obejmują grunty, budynki wraz z infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną zlokalizowaną na terenie gminy Rutka-Tartak, stanowiącą mienie gminy Rutka-Tartak.
Miesięczna stawka czynszu za dzierżawę wynosi 2845,53 zł netto + VAT 654,47 zł, co stanowi 3500,00 zł brutto. Czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego z doliczeniem podatku VAT.
Czynsz podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku w oparciu o wskaźnik średnioroczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z Komunikatem GUS ogłaszanym w Monitorze Polskim w styczniu każdego roku.
Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, zamieszczenie na stronie internetowej https://rutka-tartak.com.pl oraz na BIP. Informacja o ogłoszeniu wykazu została zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu powiatu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr 6 lub tel. nr 531029333, 87 5687256.