Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art.35 ust.1 stawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Rutka-Tartak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do dzierżawy:

  • działka nr 7/20 położona w Poszeszupiu –Folwark o powierzchni całkowitej 4,0712 ha – przeznaczone do dzierżawy użytki rolne 3,7858 ha (w tym klasoużytki: RVI – 2,8570 ha, PsVI – 0,4732 ha, RV – 0,4556 ha) wpisana w KW SU1S/00027329/0
  • działka nr 423 położona w Rowelach o powierzchni 0,3496 ha (w tym klasoużytki: RV – 0,2751 ha, RIVb – 0,0745 ha) wpisana w KW SU1S/00022703/1
  • działka nr 387 położona w Rowelach o powierzchni  całkowitej 0,5199 ha –   przeznaczone do dzierżawy użytki rolne 0,4359 ha (w tym klasoużytki: ŁV – 0,2836 ha, ŁVI – 0,1523 ha), wpisana w KW SU1S/00022703/1
  • działka nr 74/19 położona w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00009477/0o powierzchni całkowitej 1,0705 ha w tym użytki rolne – 0,4247 ha ( klasoużytek RV ) – przeznaczona do dzierżawy część o powierzchni 0,0250 ha oraz część o powierzchni 0,2500 ha
  • działka nr 229 położona w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027830/5 o powierzchni całkowitej 0,0613 ha w tym przeznaczone do dzierżawy użytki rolne – 0,0,0476 ha ( klasoużytek RV )
  • działka nr 228 położona w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00027829/5 o powierzchni całkowitej 0,0690 ha w tym przeznaczone do dzierżawy użytki rolne – 0,0615 ha ( klasoużytki: RV – 0,0158 ha, PSV – 0,0457 ha )
  • działka nr 230 położona w Rutce-Tartak wpisana w KW SU1S/00009477/0 o powierzchni całkowitej 0,0521 ha w tym przeznaczone do dzierżawy użytki rolne – 0,0,0389 ha ( klasoużytek RV )
  • działka 284/2 położona w Pobondziach o powierzchni całkowitej 5,3038 ha – przeznaczone do dzierżawy od 01.01.2022 r. użytki rolne 4,8800 ha (klasoużytki: RV – 4,1564 ha, RIVB – 0,3520 ha, LZR-PSVI – 0,2691 ha, PSV – 0,1026 ha) wpisana w KW SU1S/00049401/9
  • działka 217 położona w Pobondziach o powierzchni całkowitej 1,3528 ha – przeznaczone do dzierżawy od 01.01.2022 r. użytki rolne 0,6700 ha (klasoużytek RV ) wpisana w KW SU1S/00049401/9

Wszystkie wyżej wymienione działki przeznaczone są do prowadzenia upraw polowych i działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej.

Roczna minimalna stawka czynszu za dzierżawę 1 ha gruntu rolnego została określona Zarządzeniem Wójta Gminy Rutka-Tartak Nr 17/2021 z dnia 29.03.2021 r. i wynosi równowartość 13q żyta średniej ceny skupu żyta, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy, ogłaszanym corocznie w Monitorze Polskim.

Stawka czynszu dzierżawy podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku na podstawie  Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy ogłaszanego w Monitorze Polskim, co nie wymaga sporządzenia aneksów do  obowiązujących umów dzierżawy.

Czynsz płatny jest w ratach kwartalnych w terminach 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  30.04.2021 r. do 20.05.2021 r. do  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl oraz w BIP.; informacja o ogłoszeniu wykazu została zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu powiatu.

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr 6 lub tel. nr 531029333 , 87 5687256 wew. 38.