Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Na podstawie art. 35 ust.1 stawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Rutka-Tartak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do dzierżawy:

RUTKA-TARTAK
– działka nr 61/28 położona w Rutce-Tartak, przy ul. Górnej wpisana w KW SU1S/00027449/7 o powierzchni całkowitej 0,4930 ha w całości przeznaczona do dzierżawy (klasoużytek RIVb)

ROWELE
– działka nr 188 położona w Rowelach o powierzchni całkowitej 0,7945 ha – przeznaczone do dzierżawy użytki rolne o powierzchni do 0,2000 ha (klasoużytek: ŁIV – 0,2000 ha) wpisana w KW SU1S/00022703/1
– działka nr 423 położona w Rowelach o powierzchni całkowitej 0,3496 ha – przeznaczone do dzierżawy użytki rolne o powierzchni do 0,3300 ha (w tym klasoużytki: RV – 0,2555 ha, RIVb – 0,0745 ha), wpisana w KW SU1S/00022703/1

POSZESZUPIE-FOLWARK
– działka nr 7/20 położona w Poszeszupiu –Folwark o powierzchni całkowitej 4,0712 ha – przeznaczone do dzierżawy użytki rolne o powierzchni do 3,7858 ha (w tym klasoużytki: RVI – 2,8570 ha, PsVI – 0,4732 ha, RV – 0,4556 ha) wpisana w KW SU1S/00027329/0

Wszystkie wyżej wymienione działki przeznaczone są do prowadzenia działalności rolniczej.
Roczna minimalna stawka czynszu za dzierżawę 1 ha gruntu rolnego została określona Zarządzeniem Wójta Gminy Rutka-Tartak Nr 51/2022 z dnia 18.10.2022 r. i wynosi równowartość 15q średniej ceny skupu żyta, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy, ogłaszanym corocznie w Monitorze Polskim. Aktualna średnia cena skupu żyta zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2022 r., będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, wyniosła 74,05 zł/q.
Stawka czynszu dzierżawy podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy ogłaszanego w Monitorze Polskim, co nie wymaga sporządzenia aneksów do obowiązujących umów dzierżawy.
Czynsz płatny jest w ratach kwartalnych w terminach 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, zamieszczenie na stronie internetowej gminy Rutka-Tartak oraz na BIP. Informacja o ogłoszeniu wykazu została zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu powiatu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr 6 lub tel. nr 531029333, 875687256.