Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak   wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Rutka-Tartak, 13 października  2020 roku

Znak sprawy: BKO.6720.1.2.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RUTKA-TARTAK

 

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak  

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293,z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rutka-Tartak  uchwały nr XV/89/2020 z dnia  12 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak, w granicach administracyjnych gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak w terminie do dnia 06 listopada 2020 r. (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Rutka-Tartak.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, adres         e-mail: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl, w terminie do dnia 06 listopada 2020 r. (włącznie).

Wójt Gminy Rutka-Tartak

Piotr Sinkiewicz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wójt Gminy Rutka-Tartak spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak . Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 87 5687255
  2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Wójta Gminy Rutka-Tartak danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: inspektorodo@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl
  3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rutka-Tartak. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.
  4. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na  podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z  przepisów ustawowych. Po zakończeniu realizacji zadania dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.
  7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
  8. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.