Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Wójt Gminy Rutka-Tartak zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rutka-Tartak, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o dokonywanie aktualizacji zgłoszeń posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.
Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak lub na stronie internetowej Urzędu. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak do 15 listopada 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/248/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 lipca 2023 r. :
• Ustala się częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych co najmniej 1 raz w roku, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika.
• Ustala się częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej 1 raz na 2 lata, chyba, że producent zaleca inaczej.

Dokumenty do pobrania: