Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi, w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Pomoc przysługuje dziecku, które:

  • zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR
  • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia,
    w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Wójt Gminy Rutka-Tartak uprzejmie prosi zainteresowane osoby, by zgłosiły osobiście swój udział w programie do dnia 3 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak , ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak pok. Nr 12 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dokumenty do pobrania: