Szacowanie strat spowodowanych suszą

Urząd Gminy Rutka-Tartak uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak pokój Nr 4. Do wniosku muszą być dołączone załączniki:

 1. Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,
 2. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Kopia wniosku o płatności obszarowe (Załącznik Nr 1 musi być wypełniony zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe na rok 2018 , złożonym w ARIMR)

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.

Wytyczne w sprawie szacowania strat spowodowanych przez suszę oraz inne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://www.gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

Aktualnie, zgodnie z komunikatami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (link)  susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Roślin strączkowych,
 • Krzewów owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Truskawek
 • Tytoniu,
 • Drzew owocowych,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Chmielu
 • ziemniaka
 • buraka cukrowego

Poszkodowani producenci rolni poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

 1. kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).
 2. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
 3. zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
 4. udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis.