Nowe nabory LGD

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.2, Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023, Przedsięwzięcie I.2.2 – Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nabór nr III/EFRROW/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej –

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-iiiefrrow2018.html

Nabór nr IV/EFRROW/2018 – Rozwój działalności gospodarczej –

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-ivefrrow2018.html

a także

Nabór nr VI/EFS/2018 – Małe szkoły – http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-viefs2018-male-szkoly.html

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023, Przedsięwzięcie I.1.1 Inwestycja w przyszłość z EFS, Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 045/18, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego z zakresu typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Nabór nr V/EFS/2018 – Przedszkola – http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efs/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-vefs2018-przedszkola.html

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023, Przedsięwzięcie I.1.1 Inwestycja w przyszłość z EFS,  Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20- 044 /18

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 Termin składania wniosków: 18.06.2018 od godz. 8.00 – 06.07.2018 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.