Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Rutka-Tartak w 2020 r.

We wrześniu 2019 r. weszła w życie ustawa zmieniająca przepisy określające szczegółowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy.  Ustawa ta w sposób znaczny zmieniła podejście do odbioru odpadów od mieszkańców.

W związku z tym informujemy że od 1 stycznia 2020 r. nie ma możliwości zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Mieszkańcom którzy będą zbierali odpady bez rozdzielenia ich na odpowiednie frakcje zostanie, w drodze decyzji, naliczona podwyższona opłata. Każda taka decyzja wydawana będzie za miesiąc, w którym firma odbierająca odpady poinformuję, że odpady z danej nieruchomości nie są segregowane. W przypadku gdy sytuacja taka będzie powtarzała się w każdym miesiącu, za każdym razem Wójt Gminy będzie musiał wydać decyzję naliczającą wyższą opłatę. W związku z tym apelujemy o odpowiednią segregację odpadów ponieważ każdorazowe wydanie decyzji naliczającej opłatę za brak segregacji przyczyni się do wzrostu kosztów obsługi całego systemu, co w konsekwencji wymusi kolejną podwyżkę opłat za odbiór odpadów komunalnych.

W najbliższym czasie każdy mieszkaniec otrzyma lub odbierze od sołtysa swojej wsi, zawiadomienie o stawce za odbiór odpadów komunalnych obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. Opłata ta zostanie naliczona na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców danej nieruchomości wynikającej ze złożonej wcześniej deklaracji. Wszystkim mieszkańcom zostanie naliczona opłata za odpady segregowane, bez względu na to czy złożona przez nich deklaracja określała że odpady będą zbierane w sposób selektywny czy też nieselektywny.

Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji jeżeli nie zmieniła się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość. Nową deklarację muszą złożyć osoby które zadeklarują prowadzenie kompostownika i w związku z tym będą mogły skorzystać z obniżonej opłaty za odbiór odpadów.

Ponadto informujemy że w związku z wprowadzonymi zmianami wzrosną koszty odbioru odpadów. Od 1 stycznia 2020 r. stawki za odbiór odpadów będą następujące:

 • od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 20,00 zł
 • od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 27,00 zł
 • od gospodarstwa domowego liczącego 3 do  5 osób w wysokości 60,00 zł;
 • d gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób w wysokości 80,00 zł

Jak wcześniej zaznaczyliśmy są to stawki za odpady zbierane selektywnie. W przypadku gdy zostanie wydana decyzja naliczająca opłatę za brak segregacji opłaty te będą następujące:

 • od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 40,00 zł
 • od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 54,00 zł
 • od gospodarstwa domowego liczącego 3 do 5 osób w wysokości 120,00 zł
 • od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób w wysokości 160,00 zł

Od 1 stycznia 2020 r. ustawa wprowadziła również obowiązek zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będzie kompostował bioodpady. W takim przypadku ustala się zwolnienie w części z opłaty miesięcznej w wysokości:

 • dla gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 1,00 zł
 • dla gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 1,00 zł
 • dla gospodarstwa domowego liczącego 3 do 5 osób w wysokości 1,00 zł
 • dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób w wysokości 2,00 zł

Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się firma która będzie odbierała odpady komunalne. Będzie to firma  MPO Sp. z o.o. Oddział w Augustowie, tel. 87 643 70 22.

W związku ze zmianą firmy wywożącej odpady komunalne, zmienia się również miejsce w którym ulokowany będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), od 1 stycznia 2020 r. PSZOK zostanie zlokalizowany na placu przy oczyszczalni ścieków w Rutce-Tartak – ul. Wojska Polskiego 11 A.

Dokumenty do pobrania: