Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38,ust.1 i 2 i art.39 ust.1 i 2.ustawy z 21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.poz.65 z późń. zm.)
Wójt Gminy Rutka –Tartak ogłasza

  1. przetarg ustny nieograniczony w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 900 w lokalu Urzędu Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13 na sprzedaż działki w Kadaryszkach oznaczonej nr 52/18 o powierzchni 0,1993 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w KW SU1S/00054667/9 za cenę brutto 44.157,00 zł.
    W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą w gotówce wadium na konto Gminy w BS Rutka-Tartak nr 62 9367 0007 0000 0000 0866 0002 w terminie do 23 września 2020 roku w kwocie 4.500,00 zł.
  2. trzeci przetarg ustny nieograniczony w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 1200 w lokalu w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak, ul 3 Maja 13, na sprzedaż działki w Kadaryszkach oznaczonej nr 52/6 o powierzchni 0,2513 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w KW SU1S/00054667/9 za cenę brutto 54.612,00 zł.
    Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 20.01.2020 r., drugi 21.04.2020 r. z wynikiem negatywnym.
    W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą w gotówce wadium na konto Gminy w BS Rutka-Tartak nr 62 9367 0007 0000 0000 0866 0002 w terminie do 23 września 2020 roku w kwocie 5.500,00 zł.

Działki nr 52/18 i 52/6 posiadają plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr VII/41/07 Rady Gminy z 02.08.2007 r. Dz. Urz. Woj Podlaskiego Nr 197, poz. 2010 z 4.09.2007 r. przeznaczone pod teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej, uzbrojone z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym.
W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje zgodnie z art. 34 ust.1i ust.2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2020. poz. 65).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium a dowód wpłaty przedłożą Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu . Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu ,organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej. Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów art.38,ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 5687258 lub 531029333 w godz.800-1500
Ogłoszenie wywiesza się dnia 25 sierpnia 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy, na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl w BIP, wyciąg w Gazecie Współczesnej.

WÓJT
Piotr Sinkiewicz