Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rutka-Tartak

Wójt Gminy Rutka-Tartak działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY  RUTKA-TARTAK

1.

Numer ewidencyjny i położenie działki 61/36 – Rutka-Tartak
Powierzchnia działki 0,1310 ha
Numer księgi wieczystej SU1S/00027328/3
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w Rutce-Tartak przy ul. Górnej, w sąsiedztwie działek wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, oznaczona w całości w ewidencji gruntów i budynków jako Bi – inne tereny zabudowane
Wysokość wadium 2000,00 zł
Termin wniesienia wadium 15.11.2021 r.
Cena wywoławcza 19000,00 zł netto (t.j. 23370,00 zł brutto, w tym VAT 4370,00 zł)
Data i miejsce przetargu 19.11.2021 r., godz. 8:30, siedziba Urzędu Gminy Rutka-Tartak ul. 3 maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

2.

Numer ewidencyjny i położenie działki 52/5  – Kadaryszki
Powierzchnia działki 0,1443 ha
Numer księgi wieczystej SU1S/00054667/9
Opis Nieruchomość niezabudowana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wprowadzonym uchwałą nr VII/41/07 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z dnia 4.09.2007 r., nr 197, poz. 2010), w którym jest oznaczona symbolem – 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej, działka położona w niewielkiej odległości od jeziora Plauszynek, w pobliżu rzek Szeszupa i Potopka, uzbrojona, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym
Wysokość wadium 2600,00 zł
Termin wniesienia wadium 15.11.2021 r.
Cena wywoławcza 25800,00 zł netto (t.j. 31734,00 zł brutto, w tym VAT 5934,00 zł)
Data i miejsce przetargu 19.11.2021 r., godz. 10:00, siedziba Urzędu Gminy Rutka-Tartak ul. 3 maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

3.

Numer ewidencyjny i położenie działki 52/7  – Kadaryszki
Powierzchnia działki 0,1693 ha
Numer księgi wieczystej SU1S/00054667/9
Opis Nieruchomość niezabudowana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wprowadzonym uchwałą nr VII/41/07 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z dnia 4.09.2007 r., nr 197, poz. 2010), w którym jest oznaczona symbolem – 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej, działka położona w niewielkiej odległości od jeziora Plauszynek, w pobliżu rzek Szeszupa i Potopka, uzbrojona, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym
Wysokość wadium 3100,00 zł
Termin wniesienia wadium 15.11.2021 r.
Cena wywoławcza 30300,00 zł netto (t.j. 37269,00 zł brutto, w tym VAT 6969,00 zł)
Data i miejsce przetargu 19.11.2021 r., godz. 12:00, siedziba Urzędu Gminy Rutka-Tartak ul. 3 maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

4.

Numer ewidencyjny i położenie działki 52/12  – Kadaryszki
Powierzchnia działki 0,1553 ha
Numer księgi wieczystej SU1S/00054667/9
Opis Nieruchomość niezabudowana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wprowadzonym uchwałą nr VII/41/07 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z dnia 4.09.2007 r., nr 197, poz. 2010), w którym jest oznaczona symbolem – 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej, działka położona w niewielkiej odległości od jeziora Plauszynek, w pobliżu rzek Szeszupa i Potopka, uzbrojona, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym
Wysokość wadium 3200,00 zł
Termin wniesienia wadium 15.11.2021 r.
Cena wywoławcza 31868,00 zł netto (t.j. 39197,64 zł brutto, w tym VAT 7329,64 zł)
Data i miejsce przetargu 19.11.2021 r., godz. 14:00, siedziba Urzędu Gminy Rutka-Tartak ul. 3 maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać pisemne wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak pokój nr 6 w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, t.j. od dnia 26.08.2021 r.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu:

 1. W przetargach objętych niniejszym ogłoszeniem mogą brać udział osoby, które wniosły przelewem w pieniądzu w wysokości wskazanej w ogłoszeniu do dnia 15.11.2021 r. wadium na konto Urzędu Gminy Rutka-Tartak nr 62 9367 0007 0000 0000 0866 0002. Wadium powinno zostać wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 15.11.2021 r. — pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. W tytule przelewu należy wskazać „opłata wadium” wraz ze wskazaniem numeru działki oraz imienia i nazwiska uczestnika przetargu (kandydata na nabywcę). Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest okazać ważny dowód tożsamości oraz w przypadku, gdy do przetargu przystąpić ma pełnomocnik uczestnika – pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego.
 3. Dodatkowo:
 4. Osoba niepozostająca w związku małżeńskim – zobowiązana jest złożyć Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostaje w związku małżeńskim (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
 5. Osoba pozostająca w związku małżeńskim o ustroju wspólności majątkowej – jeśli zamierza przystąpić do przetargu w celu nabycia nieruchomości ze środków wspólnych do majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową, stosownie do art. 37 § 1 pkt 1 z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) zobowiązana jest złożyć Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości z zasobu gminy Rutka-Tartak (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia). Brak przedłożenia przedmiotowego oświadczenia będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu. W takim przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi. Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli oboje małżonkowie wspólnie przystąpią do przetargu.
 6. Osoba pozostająca w związku małżeńskim o ustroju wspólności majątkowej – jeśli zamierza przystąpić do przetargu w celu nabycia nieruchomości ze środków wspólnych do majątku osobistego zobowiązana jest złożyć Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia)z zasobu gminy Rutka-Tartak.
 7. Osoba pozostająca w związku małżeńskim w ustroju rozdzielności majątkowej – jeśli zamierza przystąpić do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku osobistego, zobowiązana jest złożyć Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu dokumenty potwierdzające ustrój rozdzielności majątkowej.
 8. Dodatkowo w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości do majątku przedsiębiorstwa:
 9. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – jeśli zamierza przystąpić do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku przedsiębiorstwa, zobowiązana jest złożyć Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 10. Wspólnik spółki cywilnej – zobowiązany jest złożyć Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowę spółki cywilnej oraz stosowne pełnomocnictwo (pełnomocnictwo nie jest wymagane, gdy do przetargu przystępują wszyscy wspólnicy).
 11. Osoba prawna – aktualny wypis z KRS, z którego wynika umocowanie przedstawiciela do podejmowania czynności prawnych w jej imieniu lub stosowne pełnomocnictwo wraz z wypisem z rejestru wykazujące umocowanie osób, które go podpisały.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% wartości ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Umowa sprzedaży zawarta zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako przyszły nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Należność z tytułu ceny nabycia nieruchomości należy wpłacić z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy Rutka-Tartak nr 62 9367 0007 0000 0000 0866 0002 najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży. Organizator nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny za wylicytowaną nieruchomość na raty, jak również płatności po zawarciu umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak pokój Nr 6 lub pod numerem telefonu 531029333, 87 5687256.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na okres 30 dni w dniu 14.10.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak, zamieszczenie na stronie internetowej https://rutka-tartak.com.pl oraz na BIP.

 

Wójt Gminy Rutka-Tartak

Dokumenty do pobrania: