Program „Agroenergia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Dofinansowanie można dostać między innymi na  budowę instalacji fotowoltaicznych (instalacje wytwarzające prąd).

Dofinansowanie można dostać  w formie:

  • pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
  • dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800 tys. zł.

Dofinansowanie skierowane jest wyłącznie do rolników indywidualnych.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski składa się w wersji elektronicznej i papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Osoby zainteresowane wnioskowaniem, prosimy o zgłoszenia w Urzędzie Gminy w terminie do 15 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie NFOŚiGW