Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

MATURZYSTO

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPGR powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

Program jest skierowany do maturzystów z 2022 r. absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku oraz którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami Polski lub posiadają Kartę Polaka,
  • dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, liczonych zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku nr 1 do Regulaminu,
  • są dziećmi byłych pracowników PPGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r.. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.

Termin złożenia wniosku on-line upływa 16 sierpnia 2022 (o godz. 16:00)

Po przyjęciu na studia, student wypełnia wniosek on-line oraz składa we właściwym terytorialnie Oddziale KOWR wniosek wraz z załącznikami w nieprzekraczającym terminie do 25 sierpnia 2022 r,

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 – Segment IA” – dostępny na stronie:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/

Informacji o programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tel.: +48 42 631 95 58, +48 42 632 59 91
e-mail: fep@fep.lodz.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Białymstoku
ul Kombatantów 4, 15-102 Białystok
tel. (087) 562 79 97
tel. (085) 664 31 53
tel. (085) 664 31 68
urszula.kosinska@kowr.gov.pl
halina.kamienska@kowr.gov.pl
andrzej.skrzypkowski@kowr.gov.pl