Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za rok 2022

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Rutka-Tartak przedstawia Radzie Gminy Rutka-Tartak Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za rok 2022 .

W debacie nad Raportem głos zabierają radni oraz mieszkańcy Gminy. Każdy, kto chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia (wzór zgłoszenia poniżej), popartego podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Rutka-Tartak najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja.

Sesja Rady Gminy Rutka-Tartak, na której będzie przedstawiony Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za 2022 rok odbędzie się 26 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Rutce-Tartak ul. 3 Maja 13.

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 25 maja 2023 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Rutce-Tartak.

Przypominamy:

  • W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  • Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
  • Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Dokumenty do pobrania: