Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja dzieci  zamieszkałych na  terenie gminy Rutka-Tartak do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2019/2020.

Przyjmowanie dzieci do  oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych  szkołach podstawowych  odbywa się  zgodnie  z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy.

Kandydaci  zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli  oddział przedszkolny   zorganizowany w publicznej   szkole podstawowej, czy też punkt przedszkolny dysponuje  wolnymi miejscami.

Od dnia 1 września 2019 r.  wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Rutka-Tartak będzie  realizowane w  trzech oddziałach przedszkolnych o pięciogodzinnym czasie pracy zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza mającej swoją siedzibę przy ul. Szkolnej 12 w Rutce-Tartak prowadzącej oddziały przedszkolne przy ul. Szkolnej 1 w Rutce-Tartak.

Ważne!  Rodzice dzieci przyjętych  i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w w/w szkole nie muszą brać udziału  w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej , w której zorganizowano dany oddział przedszkolny.

Na wolne miejsca  zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Dokumenty do pobrania:

  • pdf Zarządzenie Wójta Gminy Rutka-Tartak
    Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2019/2020 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
    Wielkość pliku: 735 KB Pobrania: 490