Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

I.     Termin składania wniosków:

11 stycznia 2021 r. – 26 lutego 2021 r.

Termin, od którego można składać wnioski rozpoczyna się 11 stycznia 2021 r. o godz. 8.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 26 lutego 2021 r. o godzinie 16.00.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGR wpisana przez pracownika LGR (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

II.   Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek (wersję papierową w dwóch egzemplarzach: oryginał + kopia  oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

Pracownik biura LGR nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGR.

III.       Forma wsparcia  

Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR VI/2020 : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (lgr-pojezierze.eu)