Strategia Rozwoju Gminy Rutka-Tartak na lata 2022-2030 – konsultacje społeczne

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Rutka-Tartak na lata 2022-2030, ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety:

ANKIETA

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Rutka Tartak, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Na dzień 8 grudnia ankietę wypełniło zaledwie 19 osób. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, szczególnie dlatego że posłuży ona do stworzenia dokumentu, w którym planowany będzie kierunek rozwoju naszej gminy w najbliższych latach, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 min.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej, a do jej wypełnienia nie jest wymagane logowanie.