Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców i Beneficjentów

W związku z ogłoszonym w dniu 24.04.2017 r. naborem wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
zaprasza
potencjalnych Wnioskodawców i Beneficjentów
do udziału w szkoleniu

GMINA RUTKA-TARTAK
9.05.2017 r. (wtorek) – godz. 13.00
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Szkolna 1, 16-406 Rutka Tartak

Uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskać informacje o głównych celach LSR, zasadach przyznawania dofinansowania, dokumentach niezbędnych w procesie aplikowania, trybie oraz procedurze naboru wniosków. Szkolenia prowadzić będą pracownicy Biura LGR.
Zapraszamy mieszkańców, osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, rybaków, osoby z grup defaworyzowanych, członków Lokalnej Grupy Rybackiej
Więcej informacji: tel. 87 565 61 98, www.lgr-pojezierze.eu

Dokumenty do pobrania: