Utrzymanie czystości i porządku w gminie – informacje

Podmiot odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rutka-Tartak

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rutka-Tartak, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

ul. Buczka 150A

16-400 Suwałki

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Rok 2019: 41,05 %

Rok 2020: 52,97 %

Rok 2021: 21,03 %

Rok 2022: 41,63 %

 Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) Firma obsługująca PSZOK:

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

Adres PSZOK:

Rutka-Tartak 

ul. Wojska Polskiego 11A

Godziny przyjmowania odpadów:

poniedziałek: 8:00 – 10:00

czwartek: 15:00 – 17:00 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do PSZOK, lub wystawić w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, po wcześniejszym zgłoszeniu do firmy odbierającej odpady komunalne.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak program usuwania wyrobów zawierających azbest