Uzgodnienie projektów zagospodarowania dróg

W związku wykonaniem wstępnych projektów zagospodarowania dróg gminnych w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101529B Jodoziory – Polimonie – Kleszczówek” oraz ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wieś Kleszczówek” Wójt Gminy Rutka-Tartak informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowymi projektami w celu uzgodnienia lokalizacji zjazdów z drogi. Właściciele działek sąsiadujących z przedmiotowymi odcinkami dróg mogą dokonywać uzgodnień w tut. Urzędzie do dnia 22 września 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 16. Na rysunku poniżej oznaczono kolorem czerwonym odcinki dróg których dotyczy uzgodnienie.