Apel Starosty Suwalskiego sprawie wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8

Starosta Suwalski wraz z Zarządem Powiatu w Suwałkach zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu suwalskiego o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Z projektem Programu można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury – ogłoszenie konsultacji.

Do 17 września br. można zgłaszać uwagi do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w tym i dotyczącej drogi ekspresowej Białystok- Augustów.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:
•    na formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl,
•    na formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
•    na formularzu składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), pon. – pt. w godzinach 9.30-16.00,
•    w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie przewiduje się możliwości ustnego składania uwag do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Formularz udostępniony jest na stronie  Ministerstwa InfrastrukturyW załączeniu do tej wiadomości znajduje się formularz już wypełniony z treścią uwag, które można wykorzystać i  złożyć w ramach ww. konsultacji.

Uwagi przekazane w innej niż wymienione wyżej formy (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu, bez względu na sposób ich przekazanie (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z ww. Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.

Jednocześnie w terminie do dnia 24 września firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z upoważnienia GDDKiA prowadzi konsultacje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn.

Uwagi można zgłaszać za pomocą ankiet: Ankieta internetowa (MSforms), w formacie PDF, w formacie MS Word, które umieszczone są na stronie projektu <tutajw terminie do dnia 24.09.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@s16-elk-knyszyn.pl lub pocztą na adres firmy: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

W załączeniu do tej wiadomości znajduje się formularz już wypełniony z treścią uwag, które można wykorzystać i  złożyć w ramach ww. konsultacji.

26 marca 2021 roku Rada Powiatu w Suwałkach jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Suwałki po trasie przebiegu DK Nr 8. Rada Powiatu w Suwałkach wskazuje na ważność drogi krajowej Nr 8 w województwie podlaskim, jako bardzo ważny element ciągu komunikacyjnego, łączącego północną część województwa z jego stolicą oraz konieczność jej wykonania w parametrach drogi ekspresowej. Zdecydowanie opowiada się za tym, aby międzynarodowe trasy Via Carpatia i, we wspólnym przebiegu, Via Baltica przebiegały drogą krajową Nr 8, stwarzając oś komunikacyjną północ – południe województwa podlaskiego. Wskazywane przez Radę Powiatu w Suwałkach rozwiązanie jest najkrótszym w swoim przebiegu, a co za tym idzie najmniej uciążliwym dla środowiska a jednocześnie mającym największy wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Suwalskiego (całość stanowiska opublikowana 30 sierpnia 2021 r.).

Stanowisko Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych na terenie województwa podlaskiego o drogę szybkiego ruchu na odcinku Białystok – Augustów skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka (całość stanowiska opublikowana 27 sierpnia 2021 r.).

Stanowisko Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Wójtów Gmin Powiatu Suwalskiego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów po trasie przebiegu DK Nr 8 skierowane do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów (całość stanowiska opublikowana 15 lutego 2021 r.).

Poniżej treść uwag, które można złożyć w ramach konsultacji projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz uwag, które można złożyć w ramach konsultacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn.

Treść tych dokumentów jest do pobrania w załącznikach.

Serdecznie zachęcam Państwa raz jeszcze do udziału w tych konsultacjach.

Witold Kowalewski Starosta Suwalski wraz z Zarządem Powiatu w Suwałkach

Dokumenty do pobrania: