Wnioski na dożywianie dzieci uczących się w roku 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci uczących się w roku 2023/2024 (do 22.06.2024) w Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak w terminie od 01 grudnia do 15 grudnia 2023 roku.
Informujemy, że Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dopuszcza dożywianie w formie gorącego posiłku.
Gmina jest w stanie zapewnić gorący posiłek. Prosimy przed dniem złożenia wniosku przedyskutować z dzieckiem o dostępnej formie dożywiania, aby posiłek był wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.

Prawo do ubiegania się o dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Dla osoby w rodzinie – kwota 1.200 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności:
• Sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wymagane dokumenty
• Podanie
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową ( dochody za miesiąc listopad 2023) i majątkową osoby i rodziny ustala się na podstawie dokumentów:
• dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
• decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
• orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
• zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
• zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
• dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
• zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
• zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
• decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
• zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub odcinek opłaconej składki na ubezpieczenie społeczne rolników za ostatni kwartał;
• zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne (stypendia szkolne itp.);
• oświadczenia o stanie majątkowym.
Osoby spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłaszanie się z podaniem i kompletem dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak ul.3 Maja 13 pokój nr 12 i 13 w dni otwarcia urzędu w godz. od 7.30 do 15.30 .