Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Wójt Gminy Rutka-Tartak, działając na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości, że: w przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony, położonej w Pobondziach, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 284/2 i 215/4, o łącznej powierzchni 5,7835 ha, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach nr SU1S/00049401/9, nie wyłoniono dzierżawcy.

Przedmiotem licytacji w przetargu była ilość kwintali żyta, będąca składową do wyliczeń rocznej stawki czynszu, zgodnie ze wzorem: roczny czynsz dzierżawny = iloczyn ilości kwintali żyta, powierzchni fizycznej gruntów objętej dzierżawą oraz średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej corocznie w Monitorze Polskim zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wielkość wywoławcza w przetargu stanowiła 15 q żyta. Do przetargu nie dopuszczono żadnego uczestnika.

Przetarg zakończono bez rozstrzygnięcia.

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości publicznej w dniu 27.11.2023 r. poprzez zamieszczenie na BIP i stronie internetowej Urzędu Gminy Rutka-Tartak oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutka-Tartak na okres 7 dni.