Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk

Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wystąpienia suszy rolniczej na niektórych obszarach naszej gminy, rolnicy, których uprawy uległy uszkodzeniu mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Na podstawie wniosków, Komisja przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód  nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Zgodnie z prowadzonym monitoringiem suszy przez IUNG w Puławach, na terenie Gminy Rutka-Tartak szacowaniu podlegać mogą uprawy:– zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku i rzepiku, I kategorii glebowej 

I kategoria glebowa (piasek luźny, piasek luźny gliniasty, piasek słabo gliniasty piasek słabo gliniasty pylasty)

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

  1. oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
  2. oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej,
  3. wniosek z ARiMR  o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 rok,
  4. ubezpieczenie upraw  / do wglądu / w przypadku gdy są ubezpieczone.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej). Jednocześnie informuję, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok, złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacje pomocne w zakresie skategoryzowania gleb.

Pomocne strony internetowe

Kategorie gleby, na której wystąpiły szkody należy ustalić w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Na stronie internetowej Systemu Monitoringu Suszy – dostępna jest mapa podatności gleb na suszę, na której  w każdym województwie oznaczony jest innym kolorem obszar niesklasyfikowany (np. wody, lasy itp.) oraz obszary uwzględniające odpowiednią kategorię gleby http://www.susza.iung.pulawy.pl w zakładce Główna – Mapa kategorii glebowych). Najeżdżając kursorem myszy na odpowiednią gminę danego województwa, powiększając ją do maksimum, na mapie widoczne są nazwy miejscowości danej gminy oraz numery działek.

Wójt Gminy Rutka-Tartak

Piotr Sinkiewicz