Dofinansowanie zakupu wapna nawozowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podlaskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:

  1. Opinią OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie

należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.  do :

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku
15–027 Białystok ul. Ogrodowa  10
tel. 085/743 58 41 w 27, 23, 22