Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 16.12.2019 r.

Wójt  Gminy Rutka-Tartak

 Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nierchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późń. zm.)

P o d a j e

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

  1. Działka budowlana Nr 52/8 o powierzchni 0,1803 ha położona w Kadaryszkach, sprzedaż za cenę brutto 39.237,00 zł.
  2. Działka budowlana Nr 52/9 o powierzchni 0,1630 ha położona w Kadaryszkach, sprzedaż za cenę brutto 35.424,00 zł .
  3. Działka budowlana Nr 52/10 o powierzchni 0,1690 ha położona w Kadaryszkach, sprzedaż za cenę brutto 36.777,00 zł.

 

Działki nr 52/8, nr 52/9 i nr 52/10 wpisane są w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w Księdze Wieczystej SU1S/00054667/9.

Działki położone są na terenie gdzie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr VII/41/07 Rady Gminy z 02.08.2007r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 197, poz.2010 z 4.09.2007r. przeznaczone pod teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej, uzbrojona, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym. Na działce nr 52/9 i nr 52/10 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Działki położone w niewielkiej odległości od jeziora Plauszynek, w pobliżu rzek Szeszupa i Potopka.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204) mogą składać pisemne wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak pokój nr 6 w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od 16 grudnia 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl. w BIP, zawiadomienie o wywieszeniu w Gazecie Współczesnej.

 

WÓJT

Piotr Sinkiewicz