Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt  Gminy Rutka-Tartak 

                                                        

                 Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020. poz. 65 z późń. zm.)

P o d a j e   do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:    

Działka budowlana Nr 52/18 o powierzchni 0,1993 ha położona w Kadaryszkach, sprzedaż za cenę brutto

44.157,00 zł.

Wpisana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w Księdze Wieczystej SU1S/00054667/9. Położona na

terenie gdzie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr VII/41/07 Rady Gminy z 02.08.2007r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 197, poz.2010 z 4.09.2007r. przeznaczone pod teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej, uzbrojona, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym z dostępem do drogi publicznej.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65) mogą składać

pisemne wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak pokój nr 6 w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od 13 lipca 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl. i w BIP, zawiadomienie o wywieszeniu w gazecie współczesnej.

WÓJT

Piotr Sinkiewicz