Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art.35 ust.1 i ust. 2 stawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Rutka-Tartak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do zbycia:

niezabudowana nieruchomość gruntowa nr 61/36 położona w Rutce-Tartak przy ul. Górnej, w sąsiedztwie działek wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, o powierzchni całkowitej 0,1310 ha wpisana do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach nr SU1S/00027328/03, oznaczona w całości w ewidencji gruntów i budynków jako Bi – inne tereny zabudowane, cena wywoławcza: 19000,00 zł netto + VAT 4370,00 zł = 23370,00 zł brutto.

niezabudowana nieruchomość gruntowa nr 52/5  położona w Kadaryszkach o powierzchni 0,1443 ha wpisana do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach nr SU1S/00054667/9, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wprowadzonym uchwałą nr VII/41/07 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z dnia 4.09.2007 r., nr 197, poz. 2010), w którym jest oznaczona symbolem – 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej, działka położona w niewielkiej odległości od jeziora Plauszynek, w pobliżu rzek Szeszupa i Potopka, uzbrojona, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym, cena wywoławcza: 25800,00 zł netto + VAT 5934,00 zł = 31734,00 zł brutto.

niezabudowana nieruchomość gruntowa nr 52/7  położona w Kadaryszkach o powierzchni 0,1693 ha wpisana do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach nr SU1S/00054667/9, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wprowadzonym uchwałą nr VII/41/07 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z dnia 4.09.2007 r., nr 197, poz. 2010), w którym jest oznaczona symbolem – 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej, działka położona w niewielkiej odległości od jeziora Plauszynek, w pobliżu rzek Szeszupa i Potopka, uzbrojona, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym, cena wywoławcza: 30300,00 zł netto+ VAT 6969,00 zł = 37269,00 zł brutto.

niezabudowana nieruchomość gruntowa nr 52/12  położona w Kadaryszkach o powierzchni 0,1553 ha wpisana do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach nr SU1S/00054667/9, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wprowadzonym uchwałą nr VII/41/07 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z dnia 4.09.2007 r., nr 197, poz. 2010), w którym jest oznaczona symbolem – 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej, działka położona w niewielkiej odległości od jeziora Plauszynek, w pobliżu rzek Szeszupa i Potopka, uzbrojona, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym, cena wywoławcza: 31868,00 zł netto + VAT 7329,64 zł = 39197,64 zł brutto.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać pisemne wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak pokój nr 6 w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak pokój Nr 6 lub pod numerem telefonu 531029333, 87 5687256.

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia  26.08.2021 r. do 15.09.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, zamieszczenie na stronie internetowej https://rutka-tartak.com.pl oraz na BIP. Informacja o ogłoszeniu wykazu została zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu powiatu.