Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art.35 ust.1 stawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Rutka-Tartak podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do dzierżawy:

działka nr 143/2 położona w Jałowie o powierzchni 0,0759 ha (w całości klasoużytek RIVb) wpisana w KW SU1S/00022387/9

działka nr 143/5 położona w Jałowie o powierzchni 0,1599 ha (w tym klasoużytki: PsV – 0,1587 ha, Bi – 0,0012 ha) wpisana w KW SU1S/00022387/9

działka nr 118/7 położona w Jasionowie o powierzchni 0,1773 ha (w całości klasoużytek Br-RIV), wpisana w KW SU1S/00065967/2

działka nr 128/5 położona w Krejwianach o powierzchni 0,4815 ha (w tym klasoużytki: RIVb – 0,4811 ha, W-PsV – 0,0004 ha) wpisana w KW SU1S/00027222/0

działka nr 128/6 położona w Krejwianach o powierzchni 0,2159 ha (w tym klasoużytki: Br-RIVb – 0,2100 ha, W-PsV – 0,0037 ha, PsV – 0,0022 ha) wpisana w KW SU1S/00027222/0

działka nr 128/8 położona w Krejwianach o powierzchni 0,0201ha (w całości klasoużytek RIVb) wpisana w KW SU1S/00027222/0

działka nr 7/20 położona w Poszeszupiu –Folwark o powierzchni całkowitej 4,0712 ha – przeznaczone do dzierżawy użytki rolne 3,7858 ha (w tym klasoużytki: RVI – 2,8570 ha, PsVI – 0,4732 ha, RV – 0,4556 ha) wpisana w KW SU1S/00027329/0

działka nr 423  położona w Rowelach o powierzchni 0,3496 ha (w tym klasoużytki: RV – 0,2751 ha, RIVb – 0,0745 ha) wpisana w KW SU1S/00022703/1

działka nr 387  położona w Rowelach o powierzchni  całkowitej 0,5199 ha –   przeznaczone do dzierżawy użytki rolne 0,4359 ha (w tym klasoużytki: ŁV – 0,2836 ha, ŁVI – 0,1523 ha), wpisana w KW SU1S/00022703/1

działka nr 395 położona w Rowelach o powierzchni 1,0996 ha (w tym klasoużytki: PsV – 0,6315 ha, RV – 0,2847 ha, ŁIV – 0,1834 ha) wpisana w KW SU1S/00022703/1

działka nr 62/17 położona w Rutce-Tartak o powierzchni całkowitej 1,0774 ha –   przeznaczone do dzierżawy użytki rolne 1,0630 ha (w tym klasoużytki: RIVb – 0,6170 ha, RIVa – 0,4460 ha) wpisana w KW SU1S/00027449/7

działka 81/4 położona w Rutce-Tartak o powierzchni całkowitej 0,3982 ha – przeznaczone do dzierżawy od 01.09.2021 r. użytki rolne 0,3244 ha (w całości klasoużytek PsV) wpisana w KW SU1S/00027449/7

Wszystkie wyżej wymienione działki przeznaczone są do prowadzenia upraw polowych i działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej.

Roczna minimalna stawka czynszu za dzierżawę 1 ha gruntu rolnego została określona Zarządzeniem Wójta Gminy Rutka-Tartak Nr 17/2021 z dnia 29.03.2021 r. i wynosi równowartość 13q żyta średniej ceny skupu żyta, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy, ogłaszanym corocznie w Monitorze Polskim.

Stawka czynszu dzierżawy podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku na podstawie  Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy ogłaszanego w Monitorze Polskim, co nie wymaga sporządzenia aneksów do  obowiązujących umów dzierżawy.

Czynsz płatny jest w ratach kwartalnych w terminach 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 30 marca 2021 r do 19.04.2021 r. do  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl (zakładka Urząd Gminy/Ogłoszenia) do publicznej wiadomości, informacja o ogłoszeniu wykazu została zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu powiatu..

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój Nr 6 lub tel. nr 531029333 , 87 5687258

Wójt Gminy Rutka-Tartak