Dostęp do pól na Litwie – ważne informacje

Wójt Gminy Rutka-Tartak zwraca się do wszystkich, którzy posiadają ziemię rolną na Litwie i chcą pracować w obecnym okresie, gdy są zamknięte granice państwa, aby jak najszybciej podali potrzebne dane: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz gdzie i ile (ha) macie ziemi rolnej na terenie Litwy.

Ww. informacja zostanie przekazana do Kancelarii Premiera Litwy.

Informację można przesyłać na adres email: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl lub wiadomość sms na tel. 601 340 115

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak . Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 87 5687255
  2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Wójta Gminy Rutka-Tartak danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Danielą Staszkiewicz za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: inspektorodo@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl
  3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Wójta Gminy Rutka-Tartak.
  4. W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
  5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.
  7. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
  8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.