Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach Informuję, iż wzorem lat ubiegłych, w 2020 r. na obszarze Powiatu Suwalskiego mieszkańcom powiatu świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna. Nową usługą wprowadzoną od 1 stycznia będzie nieodpłatna mediacja. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Mając na uwadze, iż duże znaczenie będzie miało upowszechnienie wśród mieszkańców wiedzy o dostępności nowej usługi nieodpłatnej mediacji, Zarząd Powiatu zlecił organizacji pozarządowej wykonanie plakatów, ulotek oraz broszury informacyjnej.

Dodatkowo, po przeanalizowaniu kart pomocy, została wprowadzona kolejna, po zabezpieczeniu społecznym, specjalizacja dyżuru tj. w zakresie dziedziczenia.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja udzielana będzie w punktach usytuowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (lok. nr 19, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki) z następującym podziałem:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (lok. nr 19), w którym pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani odpowiednio przez Izbę Adwokacką w Białymstoku i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku w następujących dniach i godzinach:
  1. poniedziałek – 730 – 1130 – adwokat – mediator – specjalizacja dyżuru w zakresie dziedziczenia;
  2. wtorek – 730 – 1130 – radca prawny – specjalizacja dyżuru w zakresie zabezpieczenia społecznego;
  3. środa – 730 – 1130 – radca prawny – mediator – specjalistyczny dyżur mediacyjny;
  4. czwartek – 730 – 1130 – radca prawny;
  5. piątek – 730 – 1130 – adwokat – mediator.
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (lok. nr 19), którego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej – Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z siedzibą w Suwałkach, KRS 0000145638; w następujących dniach i godzinach:
  1. poniedziałek – 1130 – 1530 – adwokat lub radca prawny – specjalizacja dyżuru w zakresie dziedziczenia;
  2. wtorek – 1130 – 1530 – adwokat lub radca prawny – specjalizacja dyżuru w zakresie zabezpieczenia społecznego;
  3. środa – 1130 – 1530 – adwokat – mediator -specjalistyczny dyżur mediacyjny;
  4. czwartek – 1130 – 1530 – adwokat lub radca prawny;
  5. piątek – 1130 – 1530 – adwokat lub radca prawny.

Ponadto w załączeniu przekazuję materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania od 1 stycznia 2020 r. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji z prośbą o ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnienia ich w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dokumenty do pobrania: