Ogłoszenie o przetargu

 O G  Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art.38,ust.1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.poz.65 z późń. zm.)

Wójt Gminy Rutka –Tartak  ogłasza

 w dniu 17 marca 2020 roku o godzinie 900  w lokalu w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak,  ul 3 Maja 13, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Kadaryszkach o nr 52/8 o powierzchni 0,1803 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w KW SU1S/00054667/9 za cenę wywoławczą brutto 39.237,00 zł.

Wadium 4.000,00 zł.

w dniu 17 marca 2020 roku o godzinie 1100  w lokalu w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak,  ul 3 Maja 13, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Kadaryszkach o nr 52/9 o powierzchni 0,1630 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w KW SU1S/00054667/9 za cenę wywoławczą brutto 35.424,00 zł.

Wadium 4.000,00 zł.

w dniu 17 marca 2020 roku o godzinie 1300  w lokalu w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak,  ul 3 Maja 13, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Kadaryszkach o nr 52/10 o powierzchni 0,1690 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w KW SU1S/00054667/9 za cenę wywoławczą brutto 36.777,00 zł.

Wadium 4.000,00 zł.

W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą w gotówce wadium na konto Gminy nr 62 9367 0007 0000 0000 0866 0002 w BS Rutka –Tartak w terminie do 13 marca 2020 roku w kwocie po 4.000,00 zł. na każdą działkę do każdego przetargu wymieniając w dowodzie wpłaty numer działki.

Działki z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/41/07 Rady Gminy z 02.08.2007r. Dz.Urz.Woj Podl. Nr 197, poz. 2010 z 4.09.2007 r. przeznaczone pod teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej, uzbrojone, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym, działki nr 52/9 i 52/10 są to tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługami.

W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje zgodnie z art. 34 ust.1i ust.2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.). W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium a dowód wpłaty przedłożą Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu .

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę ,która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu ,organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej i założenia księgi wieczystej.

Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów art.38,ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 5687258 lub 531029333 w godz.800-1500

Ogłoszenie wywiesza się dnia 10 lutego 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy, na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl w BIP, wiadomość w Gazecie Współczesnej.

 

WÓJT

Piotr Sinkiewicz